Avansert søk


Styremøte 12.6.2014

Referat fra styremøte i Asker BK  12. juni 2014

 

Til stede: Per Brekke, Harald Skretting, Tor Jørgen Svendsen, Lars Urholt, Olav Førde, Tom Hoel, Henrik Lund og Bjørg Kjølner. Thorbjørn Willoch hadde meldt forfall.

 

 1. Referat fra styremøtet 20. mars ble godkjent uten endringer.

 

 1. Krets-tilhørighet. Innstillingen fra utvalget som har vurdert kretstilknytning, er overlevert styret. Utvalget konkluderer med at Asker BK opprettholder medlemskapet i Buskerud krets. Styret sluttet seg enstemmig til utvalgets innstilling.

 

 1. Amerikaner-bridge. Henrik Lund la fram status for arbeidet med bridgekvelden 26. juni, der 40 amerikanere deltar i tillegg til spillere fra Asker BK og Blommenholm BK. Turneringen blir arrangert som Mitchell, der amerikanerne sitter i én retning og de norske parene i en annen. Det blir premier til de beste amerikanske og norske parene. Kvelden teller med i sommerbridgen for Asker BK.

 

 1. Regler for sommerbridge. Bjørg Kjølner hadde observert at få A-spillere forespurte de mindre rutinerte B-spillerne om partnerskap i sommerbridgen. Hun foreslo derfor å endre reglene slik at man kan spille med hvem man vil, dog med tre forskjellige makkere. Hun foreslo også premiering i to puljer. Styret sluttet seg til forslaget.

 

 1. Eventuelt. Styreleder ytret ønske om å vitalisere turneringsutvalget, som skal avlaste turneringsleder ved behov. Leder tar dette opp med turneringsleder.

Arrangementet av lagkampen mot Blommenholm ble evaluert. Sideturneringen fungerte greit, men avviklingen av selve lagkampen gikk for sent, og premieutdelingen måtte foretas utendørs. Styret konkluderte med at arrangementet må planlegges bedre neste gang.

 

Olav Førde, sekretær

 

Styremøte 20.3.2014

Referat fra styremøte i Asker BK  20. mars 2014

 

Til stede: Per Brekke, Harald Skretting, Tor Jørgen Svendsen, Lars Urholt, Olav Førde, Tom Hoel, Thorbjørn Willoch, Henrik Lund og Bjørg Kjølner.

 

 1. Referat fra styremøtene 9. januar og 26. februar ble godkjent uten endringer.

 

 1. Amerikaner-bridge. 39 amerikanere kommer til Asker 26. juni. De ønsker å møte spillere fra Asker BK for sosialt samvær og for å spille bridge. Henrik Lund tar ansvaret for et arrangement på Scandic Hotel der man først spiser middag, så spiller bridge. Lund fremforhandler en avtale med Scandic, som leder Per Brekke undertegner.  Brekke spør Einar Lærum om Lærum kan være turneringsleder denne kvelden. Styret vil komme tilbake til spørsmålet om subsidiert middag/spilleavgift for klubbens medlemmer.

 

 1. Bridgekurs. Lars Urholt har holdt bridgekurs for nybegynnere og litt øvede spillere. Kurset hadde 22 deltakere, 10 av dem fra Asker BK. Kurset gikk over fire kvelder. Tilbakemeldingene har vært svært gode, og leder Per Brekke uttrykte stor takk til Urholt for det arbeidet han har lagt ned. Bjørg Kjølner, Roger Olafsen, Henrik Lund og Per Brekke har vært assistenter. Lars Urholt inviterer eksterne kursdeltakere til Vårcupen, som arrangeres  med A- og B-gruppe.

 

 1. Kretstilhørighet. Styret har etablert et utvalg som skal utrede spørsmålet om kretstilhørighet. I dag er klubben medlem av Buskerud bridgekrets. På årsmøtet ble det reist et forslag om å melde overgang til Oslo krets. Utvalget består av Tor Jørgen Svendsen, Roger Olafsen og Audun Røneid. Utvalget legger fram sin innstilling for styret på neste styremøte.

 

 1. Eventuelt.  Det var ingen saker under eventuelt.

 

Olav Førde, sekretær

Styremøte 2.10.2014

  

Referat fra styremøte i Asker BK  2. oktober 2014

 

Til stede: Per Brekke, Harald Skretting, Tor Jørgen Svendsen, Olav Førde, Tom Hoel, Henrik Lund, Bjørg Kjølner og Thorbjørn Willoch. Lars Urholt hadde meldt forfall.

 

 1. Referat fra styremøtet i juni ble godkjent uten endringer.

 

 1. Nye, lite øvede spillere. På initiativ fra Bjørg Kjølner diskuterte styret hvordan klubben skal ta imot lite øvede barn/unge/voksne. Eget bord (egne bord) på spillekveldene der man kan spille færre spill, er et alternativ. Et annet er å arrangere kurs utenom spillekveldene, for eksempel på Asker videregående.  Styret vil utrede dette videre.

 

 1. Amerikaner-bridge. Henrik Lund la fram rapport fra «amerikaner-bridgen» siste spillekveld før sommerferien. 40 amerikanere deltok, i tillegg til spillere fra Blommenholm BK og Asker BK.  Arrangementet som ble holdt på Scandic Hotell, forløp uten problemer. Tilbakemeldingene har vært svært gode. Det økonomiske resultatet ble også hyggelig, noe over 800 kroner inn i klubbkassen, som planlagt. Styret uttrykte stor takk til Henrik Lund, som har vært primus motor. Styret vil drøfte om det bør legges inn en fast sommeravslutning den siste spillekvelden i juni.

 

 1. 75-årsjubileum. Asker BK fyller 75 år 11. oktober 2015. Styret vil sette ned en arrangementskomite. Tor Jørgen Svendsen og Henrik Lund starter arbeidet og presenterer ideer/forslag til arrangementer på neste styremøte.

 

 1. Eventuelt. Ny serviceavgift for ikke-medlemmer. Bridgeforbundet har bestemt at klubbene skal betale inn 50 kroner til forbundet i serviceavgift for spillere som ikke er medlem. Forbundet foreslår at klubbene legger denne femtilappen til spilleavgiften. Styret vedtok at Asker BK ikke skal gjøre dette, men beholde spilleavgiften på 70 kroner også for ikke-medlemmer. Økonomi. Husleien er høy, Tor Jørgen Svendsen gjør et forsøk på å få redusert den ved å kontakte kommunen. Styret vil vurdere å redusere utgiftene til premiering og benytte det beløpet som spares til sosiale aktiviteter som kommer alle medlemmene til gode. Harald Skretting og Per Brekke legger frem alternative budsjetter for 2015 på neste styremøte.

 

 

Olav Førde, sekretær

 

 

Styremøte 4.12.2014

Referat fra styremøte i Asker BK 4 DESEMBER 2014-12-08

 

Til stede

Per Brekke, Harald Skretting, Tor Jørgen Svendsen, Tom Hoel, Henrik Lund, Bjørg Kjølner, Lars Urholt og Thorbjørn Willoch.  Olav Førde hadde meldt forfall.

I Olavs fravær føres protokollen av Tor Jørgen.

 

1)     Referat fra styremøte 2 oktober.

 

Tor Jørgen  opplyste at han hadde lagt frem saken for servicetorget i anledning søknad om redusert leie like etter siste styremøte.  Saken følges opp siden vi ikke har fått svar.  For øvrig ingen merknader.

 

2)     Ideer/forslag til markering av 75 –års jubileet.

 

Henrik opplyste at Cecilie Winsnes var trukket inn i arrangements komiteen sammen med Tor Jørgen.

Komiteens forslår at vi kombinerer bridge med en middag på Leangkollen lørdagen før stiftelsesdagen den 11 oktober.  Her kan vi samle 80/90 personer som synes tilstrekkelig.  Av gjester vil det være naturlig å invitere representanter fra krets og forbund. Vår innstilling er at festen arrangeres uten ektefeller/partner.  Henrik opplyser at det er sannsynlig at kuvertprisen blir ca kr.500,- pr. hode uten drikkevarer.  Egenandelen bør ligge rundt kr.300,-. Vi avsetter kr.30.000,- som bidrag til festen. Lokaler antas  å følge med kostnadsfritt.

 

Henrik innhenter tilbud på kostnader til mat og drikke/kaffe kaker til første styremøte slik at styret får mest mulig oversikt over kostnadsbildet.

 

3)     Alternativt budsjett 2015

 

Budsjettet ble lagt frem som et null budsjett med inntekter/kostnader totalt med kr.197.000,-.

I dette budsjettet ligger premier med kr.30.000,- som opprettholdes.  Posten sosialt/75 års jubileum økes til kr.50.000,- .  Selv om budsjettet da går i under skudd med kr.20.000,- har vi egenkapital samt at vi antar vi kan dekke opp underskuddet via driften. Budsjett godkjent med denne endringen

Spilleavgiften økes til kr.75,- hvorav kr.2 tilfaller kretsen.

 

4)     Premiering

 

Vi nytter premiering som baserer seg på listen som ruter lager.  Vi premierer enkeltspillere i gruppe A og B.  Grensen for A spiller er 15 mesterpoeng. Vi starter opp med dette fra januar 2015 som forsøksordning.  Vi må være åpne for endringer.

 

 

 

                                                                       Side 2

 

 

5)     Kurs 2015/andre aktiviteter

 

Spørsmålet er om vi skal bryte opp litt, gjøre nye aktiviteter.  Tidligere avviklet kurs var populært som opplæring/videre utvikling for noen. Vi bør kanskje etablere flere

singelturneringer hvor  A spiller trekker B spiller og lignende.  Men det er flere hensyn å ta idet det er flere som ikke ønsker annen medspiller enn den faste partneren.  Dette kan være basert på usikkerhet/svakhet men bør kanskje respekteres.  Tanker om avvikling av sommeravslutning med bespisning bør også bearbeides tilsvarende sist sommer hvor amerikanerne var invitert.  For øvrig har vi julebordet i desember som fast sosialt innslag.

 

6)     Eventuelt

 

Vi drøfter på årsmøtet eventuell gjeninnføring av turnering a la Trekant turneringen som vi arrangerte i sin tid.

 

 

 

 

NESTE STYREMØTE TORSDAG 15 JANUAR 2015 KL.17.00

 

 

 

Tor Jørgen Svendsen

Styremøte 22.1.2015

 

Referat fra styremøte i Asker BK  22. januar 2015

 

Til stede: Per Brekke, Harald Skretting, Tor Jørgen Svendsen, Olav Førde, Tom Hoel, Henrik Lund, Bjørg Kjølner og Thorbjørn Willoch. Lars Urholt hadde meldt forfall.

 

 1. Referat fra styremøtet 4. desember 2014 ble godkjent uten endringer.

 

 1. Saksdokumenter til årsmøtet ble gjennomgått.  Bare små endringer. Sekretær, turneringsleder og kasserer sender ferdigredigerte dokumenter til Lars Urholt som legger dem ut på hjemmesiden innen 29. januar. 10 papirkopier av hver rapport legges ut på spillekvelden 29. januar. Forslaget om endret kretstilhørighet behandles på årsmøtet.

 

 1.  75-årsjubileum. Styreleder vil informere årsmøtet om status for markeringen av klubbens 75-årsjubileum.

 

 1. Eventuelt. Billingstad-firmaet ABB vil kutte ut julegaver til ansatte og heller gi dem til organisasjoner i Asker. Roger Olafsen vil be om at Asker BK kommer i betraktning. Klubben vil til gjengjeld blant annet tilby å holde bridge-kurs i ABBs lokaler.

 

Tor Jørgen Svendsen opplyste at han har søkt Asker kommune om økonomisk støtte til markeringen av 75-årsjubileet.

 

Olav Førde, sekretær

 

 

Styremøte 26.11.2015

Referat fra styremøte i Asker BK 26.november 2015.

Tilstede:Harald Skretting,Tor Jørgen Svendsen,Arild Rydh,Bjørg Kjølner,Lars Urholt,Torbjørn Willoch

og Per Brekke.

 

1.Referat fra styremøte 17.september ble godkjent.

2.Antatt resultat 2015/budsjett 2016.

   Antatt resultat 2015 viser et underskudd på kr.7-8.000,-,etter at alle kostnader i forbindelse med

   Jubileet er tatt med og en avsetning til juleavslutningen.Økonomien i klubben er bra.

   Harald presenterte et første forslag til budsjett som balanserer.Styrets medlemmer må gjerne

   Forslå endringer.

3.Temakvelder.Styret er positive til å arrangere temakvelder kombinert med praktiske

   øvelser.Alle styrets medlemmer skal sende forslag på temaer til Lars innen 15.des.

   Bjørg kontakter Rune Nodeland på nyåret for å finne ut hva han eventuelt kan bidra med.

4.Rekruteringsutvalg.Styret vil slå sammen rekrutterings- og arrangement komite.Det må

   avklares om dette iht. våre vedtekter er en sak som må opp på årsmøtet.Inntil videre opererer

   vi som om vi har et utvalg med Bjørg(leder),Anne, Audun Røneid og Per som medlemmer.

5.Juleavslutning blir som tidligere år med julesnitter og singelturnering.Torbjørn vurderer å dele

  spillerne inn i x antall grupper basert på nivå.Pris pr.deltaker ble satt til kr.100.-.

6.Eventuelt.Lars spurte om det kunne være interesse for å arrangere en parturnering med

   Spillere fra Nato/Kolsås og B-spillere fra Asker.Styret stilte seg positivt til dette og Lars kommer

   tilbake med et konkret forslag.

 

Per brekke