Avansert søk


Ny nyhetsartikkel

Referat fra styremøte i Krokusveien 33, 8. mars 2018.03.08

Tilstede: Ragnar Knarud, Odny Christoffersen, Halvor Desserud, Arild Nilsen, Øystein Mauritzsen.

1.       Konstituering av styre. Styret konstituerte seg og sammensetning ble slik: Leder Ragnar Knarud, nestleder Odny Christoffersen, kasserer Halvor Desserud, materialforvalter Arild Nilsen, sekretær Øystein Mauritzsen. Styrefunksjonene er oppdatert på vår hjemmeside.

 

2.       Brønnøysundregistrene er informert på eget, utfylt skjema om den nye styresammen-setningen, inkludert nødvendige dokumenter som regnskap og årsberetning. Banken forholder seg til Brønnøysundregisteret ved tilgang til kontoer.

 

3.       Tilgang til bankkonti. Halvor og Ragnar har tilgang til to kontoer via «bedrift» og Øystein har alene tilgang til Albania-kontoen. Ragnar og Halvor gjennomgår rutinene.

 

4.       Ansvarsområdene for styremedlemmene. Se eget vedlegg.

 

5.     Ruteropplæring på Frivilligsentralen, Jevnaker med Halvar Fallang torsdag 15/3 kl 1730. Medlemmer fra endre klubber er også invitert. Vi tar sikte på å arrangere en heldagsopplæring senere med praktisk gjennomgang av så mange av mulighetene i Ruter som mulig, vi har sendt mail til Nils Otto Eliassen i NBF om han kan stille som lærer en helg i april eller mai. I den forbindelse er det ønskelig å få synkronisert bridge matene i alle hadelands-klubbene. Timeplan for heldagsopplæring kommer vi tilbake til når vi har fått svar fra Nils Otto Eliassen fra NBF.

 

6.       Nettsiden og Facebook – informasjonsformidling. Det er 74 medlemmer på Kløver Ess sin Facebook-side, invitasjon er nå også sendt til Odny, Arild og Halvor D. Det oppfordres til mer aktivitet på denne siden, den kan bl.a. brukes til å spørre etter makker, legge inn relevant informasjon om aktiviteter og turneringer, interessante spill med kommentarer etc. Kløver Ess sin nettside er oppdatert med styresammensetningen. Hva savner medlemmene på våre nettsidene, både vår hjemmeside og FS? Også Jevnaker kommunens hjemmeside under lag og foreninger er oppdatert. Det var ønskelig å oppdatere adelskalenderen, følge opp turneringer i distriktet. Hva mer, spør vi medlemmene?

 

7.       Oppgradering av klubb-PC. Øystein tar med klubb-PCen til Elkjøp og kjøper en ny laptop, inkludert siste officepakke med en årlig serviceavtale. Alle filer og mapper fra nåværende maskin overføres til den nye maskin.

 

8.       Turneringer. Mix-turneringen på Myrskogen den 18/3 henger i en tynn tråd siden kun 5 par har meldt seg på hittil. Hvis vi ikke har fått påmeldinger på minimum 6 bord anbefaler vi at kretsen avlyser turneringen. Vi oppfordrer egne medlemmer til å delta.

Øystein sjekker om lokalene på FS er ledig Skjærtorsdag kl 1400 for avvikling av Påskecupen. Årets SpareBank1-cup inkluderer også Hadelandsmesterskapet, dvs beste hadelandspar får tittelen hadelandsmester. Vi vurderer å arrangere SpareBank1 over 2 dager i 2019, men må da sjekke rimelige tilbud fra nærliggende hoteller.

Vi lager en handicapturnering til høsten med utgangspunkt i NBFs handicapsystem, f.eks over 3 kvelder. Vi kommer tilbake til sommerturneringens konseptet etter neste styremøte den 30. april. Ved kun 3 bord eller mindre i B skal alle spille i en pulje. I utgangspunktet bruker vi NBF handicapsystem og at beste par i B rykker opp og siste i A rykker ned. Opp- og nedrykksystemet er en utfordring for å tilfredsstille alle. Et forslag fra «klasse B» ble diskutert, men ikke realitetsbehandling pga manglende identifisering av forslagsstillere. Kvalifisering til klubbmesterskapet må ses for seg selv, med en 4-kveldsturnering som utgangspunkt. Vi utelukker singelturneringen og lager lagturnering isteden.

 

9.       Kurs og opplæring. Anne Marit gjør en fortjenestefull innsats med opplæring og forespørres om å kjøre nybegynnerkurs. Forslag til helgekurs for ungdom hos Ragnar for 12 ungdommer er et veldig positivt initiativ som vil bli fulgt opp, bl.a ved å invitere unge fra andre distrikter til å delta, aktuelle referanser her er Ann Kristin Haugen, skoler og Jevnaker Ungdomsklubb som vil få invitasjoner. Vi ser på aktuelle datoer i mai eller juni med overnattinger fra fredag til søndag. Mentorer med godkjent vandel vil bistå ved arrangementet.

 

10.   Premiebudsjett – premiestrategi. Statuttene for premieringer sjekkes, de ligger i Dropboks og er utarbeidet i excel av vår svært savnede dataguru Geir. Årets spiller regnes ut med utgangspunktet i klubbens normale mandagsturnering, denne utregningen tar Øystein seg av. Vi tar opp spørsmålet om utvidede statuttene for hva som bør inkluderes i neste sesong, bl.a. om julecup, påskecup og Sparebank1 cup skal være med i utregningen. Halvor får oversendt premieringsmalen fra forrige sesong og tar utgangspunkt i den for beregning av premier, opparbeidede premier fra turneringene regnes sammen for hver spiller.

 

11.   Visittkortet.  Det forelå et utarbeidet forslag i A7-format, med tekst på begge sider, innholdet vurderes av styrtes medlemmer. Etter endelig godkjenning av oppsett og innhold sendes bestilling av 200 kort til Laser Trykk for trykking til en totalpris av kr 400. Visittkortene kan f.eks deles ut til skoler og ungdomsklubber og på stands – og til privatpersoner.

 

12.   Stands og samarbeid med naboklubber. Vi inviterer naboklubber til å være med på stands på Ringeriksdagen (Hen) og Hadelandsmessa (Harestua og Brandbu). Vi kan da spille demobridge og dele ut våre visittkort til interessert. Her trengs det å gjøre gode forberedelser som kan fenge interessen.

 

13.   Nytt rescue team. Mentorteam erstatter rescue team som et mer beskrivende navn. Teamet har tidligere bestått av Geir og Øystein, men som følge av Geirs sykdomstilstand trengs en erstatter. Hvem kan tenke seg å bli med? Måten teamet fungerer på er at medlemmer kan invitere teamet hjem for privat praktisering av bridge, fortrinnsvis de som føler seg usikre. Vi har da med oss kort og meldebokser, melder, spiller og gjennomgår meldingsforløp og spill etter hver omgang. Det kan stilles spørsmål underveis om betydning av meldinger etc.

 

14.   Timeplan for styremøter. Nest styremøte blir 30. april og der bestemmer vi også den nye møtekalenderen. På bakgrunn av innkommet skriv, inviteres to representanter fra B- klassen til delta for å diskutere opplegget for sommerturneringen.

 

15.   Representasjon til krets og forbundsmøter. Formann og sekretær stiller, kretstinget arrangeres den 7. mai på Noresund.

 

16.    Status aktiva og passiva. Klubben har en god økonomi, den nye kassereren fikk praktiske råd og veiledning. Oversikt over klubbmateriell levert materialforvalter Arild.

 

17.   Annet. Nytenkning mht innholdet på terminlisten for neste sesong etterlyses, tas opp på neste styremøte, singel-turneringen utelates til fordel for f. eks en lagturnering der et A-par og et B-par spiller på samme lag.

 

Øystein Mauritzsen,

sekretær.

 

Styremedlemmenes hovedoppgaver i Kløver Ess BK.

Generelt:

Styrets medlemmer skal bidra til et godt bridgemiljø slik at alle føler seg hjemme og ivaretatt i Kløver Ess. Selv om ansvarsfordelingen tildeles forskjellige funksjoner, er ikke oppgavene nødvendigvis låst til enkeltpersoner, styret skal jobbe og samarbeide som et team. Ved behov trekkes relevante personer inn i klubbens drift.

 

Leder

Hovedkontakt med Krets og Forbund. Innkalle til styre- og årsmøter og sørge for terminlister og turneringer i klubbens regi.. Hovedansvar for å avholde styremøter og årsmøter. Pressekontakt og ansvar for å sende resultater til lokalpressen. Oppdatere styresammensetningen på hjemmesiden og til Brønnøysundregistrene. Sammen med sekretæren ansvarlig for oppdatering av vår NBF-hjemmeside og Jevnaker kommunes hjemmeside under lag og foreninger. Registrere medlemmer og rapportere til NBF.

 

Nestleder:

Leders stedfortreder, hovedansvarlig for kontakt med festkomite og valgkomite. Sørge for oppmerksomhet til jubilanter (Runde år)

 

Sekretær:

Fører referat fra styre- og årsmøter og legge disse inn på hjemmesiden. Legger fram årsberetning for årsmøtet og sende denne til krets og forbund. Ansvar for MP-turneringer og rapportere resultatene til NBF og legge disse inn i Ruter og vår hjemmeside. Ansvarlig for Ruter og publisering av turneringsresultater på hjemmesiden. Hovedansvaret for stokking av kort til egne turneringer, Brandbu, Harestua og kretsturneringer arrangert av Kløver Ess. Legge inn kretsturneringer som Kløver Ess har ansvaret for inn på NBFs turneringsoversikt (SpareBank1 og KM-mix, rekrutt). Sende ut nødvendige invitasjoner og informasjon.

 

Kasserer:

Fører løpende regnskap over klubbens utgifter og inntekter og legger frambudsjett og regnskap for årsmøtet. Holde lister ajour med oversikt over medlemsstatus. Kreve inn medlemskontingenter. Hovedansvar for avtaler med huseier. Klargjøre premieringene t forbindelse med årsfesten, pokaler til årets spiller, innsatspokal og klubbmestertrofeer. Sende regning til andre klubber og krets for stokking av kort etter anvisning fra Dealer-ansvarlig.

 

Materialforvalter:

Ansvarlig for klubbens spillemateriale. Passe på at stoler, bord og meldebokser på plass ved spillestart. Sørge for at lokalene er låst og at temperaturen er skrudd ned etter spillekveldene.

 

Oppgaver utenfor styret:

 

Hederstegnkomiteen.

Motta og behandle innkomne forslag fra medlemmer og etter eget initiativ. (GladJohanna)

 

Festkomiteen.

Forberede og arrangere Årsfest innenfor budsjettrammene.

 

Valgkomiteen

Legge fram forslag til styresammensetning for årsmøtet.

 

Opplæringsansvarlig.

Holde kurs og være ansvarlig for lavterskelturbudet på Frivilligsentralen.

Criss-Cross skvis

I en turnering på BBO i går dukket dette artige spillet opp:

Vi ga litt mye gass i meldingsforløpet og endte opp i 6 spar.

Vest spilte ut kløver ess.

Ny nyhetsartikkel

Referat fra styremøtet 8/3-18 er lagt inn under Arkiv->Møteprotokoller->Styremøter->2018. Der ligger også et vedlegg som fordeler styremedlemmenes primæroppgaver.

KM par 2018

Da har du og makker muligheten for å kvalifisere dere til NM Par, eller dere kan være med for å hjelpe noen andre til å få plass i NM Par. Det er nemlig slik at jo flere par som er med i KM par jo flere par kan kretsen sende til NM Par.

Vi spiller ca 20 spill på fredag (spillestart kl 18) og avslutter med taco med tilbehør. For detaljert info trykk her

Påmelding her: http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3215

KLUBBMESTERSKAPET 2018:

 

1. Øyvind Hogstad − Sondre Hogstad     322,8

2. Nicolay Underthun – Trygve Lisland  296,2

3, Bjørn Sture Valen – div. makkere       284,9

4. Kjell Halvorsen – Eigil Johannessen    278,0

Bertnesturneringen 2018 er avlyst.

Bertnesturneringen 17. Mars 2018 er desverre avlyst grunnet liten påmelding.

Stig Ellingsen vant og ble kretsmester i Singel i NBFSalten 2018

Arne Jensen vant B-Puljen

Komplette resultater og spillestensiler finner du her:

Startliste/ live resultatoppdatering

 

Resultater

 

I påksen har vi spillefri. Første spilledag etter påsken er onsdag 4. april :)  

Torsdag 22. mars 2018 Formiddag
 
1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 21. mars 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 


Torsdag 15. mars 2018 Formiddag
 
1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 14. mars 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 
 

Torsdag 8. mars 2018 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 7. mars 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 

 

Torsdag 01. mars 2018 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 28. februar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)  


Torsdag 22. februar 2018 Formiddag
 
1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 21. februar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 

Torsdag 15. februar 2018 Formiddag
 
1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 14. februar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 


Torsdag 8. februar 2018 Formiddag
 
1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 7. februar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 1. februar 2018 Formiddag
 
1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 31. januar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)


 Torsdag 25. januar 2018 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 24. januar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 18. januar 2018 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 17. januar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

 

Torsdag 11. januar 2018 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 10. januar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

 

Torsdag 4. januar 2018 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 3. januar 2018 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 21. desember 2017 Formiddag
 
1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

 

Onsdag 20. desember 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 14. desember 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 13. desember 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 

 

Torsdag 7. desember 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 6. desember 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 30. november 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 29. november 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

 

 Torsdag 23. november 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 22. november 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Tirsdag 21. november 2017 Formiddag NB: LØRENVEIEN 68

 

 Torsdag 16. november 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 15. november 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Tirsdag 14. november 2017 Formiddag NB: LØRENVEIEN 68

 

 Torsdag 09. november 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 08. november 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Tirsdag 07. november 2017 Formiddag NB: LØRENVEIEN 68

 

Torsdag 02. november 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 01. november 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Tirsdag 31. oktober 2017 Formiddag NB: LØRENVEIEN 68


Torsdag 26. 
oktober 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 25.oktober 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

TIRSDAG 24. OKTOBER KL: 1100 FORMIDDAGSBRIDGE NB: LØRENVEIEN 68


Torsdag
19.oktober 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 18.oktober 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

TIRSDAG 17. OKTOBER KL: 1100 FORMIDDAGSBRIDGE NB: LØRENVEIEN 68

Torsdag 12.oktober 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 11.oktober 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

 

Torsdag 5.oktober 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 4.oktober 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 28. september 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

IKKE KVELDSBRIDGE

Onsdag 27. september 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

 

Torsdag 21. september 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

IKKE KVELDSBRIDGE

Onsdag 20. september 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 


Torsdag 14. september 2017 Formiddag
 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 13. september 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge  (27 spill.) Middag kr: 70,- (kl: 1700 - 1745)

Onsdag 13. september 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 


Torsdag 7. september 2017 Formiddag
 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 6. september 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge  (27 spill.) Middag kr: 70,- (kl: 1700 - 1745)

Onsdag 6. september 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 

Bridgekurs Melsomvik uke 34

Torsdag 31. august 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 30. august 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge  (27 spill.) Middag kr: 70,- (kl: 1700 - 1745)

Onsdag 30. august 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 


Torsdag 24. august 2017 Formiddag
 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 23. august 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge B (27 spill.) Lapskaus kr: 70,- (kl: 1700 - 1745) 

Onsdag 23. august 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 


Torsdag 17. august 2017 Formiddag
 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 16. august 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Onsdag 16. august 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.) 

Torsdag 10. august 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 9. august 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 9. august 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

 

Torsdag 3. august 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 2. august 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 2. august 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

 

Torsdag 27.juli 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 26.. juli 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 26. juli 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 20.juli 2017 Formiddag
 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 19.. juli 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 19. juli 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 13.juli 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 12.. juli 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 12. juli 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 6.juli 2017 Formiddag
 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 5. juli 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 5. juli 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 29.juni 2017 Formiddag
 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 28. juni 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 28. juni 2017 Formiddag 1100 - 11500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 22.juni 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 21. juni 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 21. juni 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 15.juni 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 14. juni 2017 Kveld 1800 - 2200. Hjerter Konge BK (27 spill.)
Onsdag 14. juni 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 8.juni 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 8. juni SINGEL OG REKEKOS

Onsdag 7. juni 2017 Formiddag 1100 - 1500. Hjerter Konge B (27 spill.)

Onsdag 7. juni 2017 kl: 1500  Rekefest og singelbridge. Påmelding

Torsdag 1. juni 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 31. mai 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 25. mai 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 24. mai 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)

KØBENHAVNTUR 21-23 mai 2017

Torsdag 18. mai 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

17 mai. 2017 SPILLEFRI


Torsdag 11. mai 2017 Formiddag
 Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 10. mai 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 4. mai 2017 Formiddag
 Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 3. mai 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 27  april 2017 Formiddag
 Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 26. april 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 20  april 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 19. april 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)

SPILLEFRI I PÅSKEN  NB: Påskesingel i Sinsenveien

Torsdag 6. april 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 5. april 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 30. mars 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 29. mars 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)

Torsdag 23. mars 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 22. mars 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 16. mars 2017 Formiddag
 Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang

Onsdag 15. mars 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)

 

 

Torsdag 9. mars 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang

Onsdag 8. mars 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 2. mars 2017 Formiddag
 Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang

Onsdag 1. mars 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill.)


Torsdag 23. feb 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 22. feb 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill. Ikke undervisning!) 

 

Torsdag 16. feb 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 15. feb 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill. Ikke undervisning!) 

4.divisjon avdeling Romerike / Glåmdalen

 

 

 

Torsdag 9. feb 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 8. feb 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill. Ikke undervisning!)
_____________________________________________________________________

 Torsdag 2. feb 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 1. feb 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill. Ikke undervisning!)

____________________________________________________________________ 

 Torsdag 26. jan 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 25. jan 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill. Ikke undervisning!)
_____________________________________________________________________

 Torsdag 19. jan 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 18. jan 2017 Formiddag Hjerter Konge BK (27 spill. Ikke undervisning!)

____________________________________________________________________

Torsdag 12. jan 2017 Formiddag
 Hjerter Konge BK (24 spill. Spillgjennomgang)

Onsdag 11. jan 2017 Formiddag Hjerter Konge BK  (27 spill. Ikke undervisning!)

 


Torsdag 5. jan 2017 Formiddag
 Hjerter Konge BK


Onsdag 4. jan 2017 Formiddag Hjerter Konge BK 

 ________________________________________


Torsdag 22. des 2016 kl: 1100
Hjerter Konge BK


Onsdag 21. des 2016 kl: 1100 Hjerter Konge BK

Etter formiddagsbridgen er det julebord. NB Påmelding til julebordet.
 ________________________________  


Torsdag 15. des 2016 Formiddag
 Hjerter Konge BK

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG

Onsdag 14. des 2016 Formiddag Hjerter Konge BK

________________________________ 

Torsdag 8. des 2016 formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG

Onsdag 7. des 2016 Formiddag Hjerter Konge

________________________________  


Torsdag 1. desember formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 30. november formiddag Hjerter Konge 

________________________________  

Torsdag 24 november formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 23. november formiddag Hjerter Konge 

________________________________ 

Torsdag 17. november formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 16. november formiddag Hjerter Konge 

________________________________  

Torsdag 10. november formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 9. november formiddag Hjerter Konge 

________________________________

Torsdag 3. november formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 2. november formiddag Hjerter Konge 

________________________________

Torsdag 27. oktober formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 26. oktober formiddag Hjerter Konge 

________________________________

Lørdag 22. oktober. Hyggebridge med middag       Res. turnering      Res. singel

 

Torsdag 20. oktober formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 19. oktober formiddag Hjerter Konge 

________________________________ 

 

Torsdag 13. oktober formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 12 oktober formiddag Hjerter Konge 

________________________________  

Torsdag 6. oktober formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 5 oktober formiddag Hjerter Konge 

________________________________  

Torsdag 29. sept formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 28 september formiddag Hjerter Konge 

________________________________ 


Torsdag 22. sept formiddag
 Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 21 september formiddag Hjerter Konge 

________________________________ 

Torsdag 15. sept formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 14 september formiddag Hjerter Konge 

________________________________  


Torsdag 8. sept formiddag

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 7 september formiddag Hjerter Konge 

________________________________  

 
Torsdag 01. september formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 31. august formiddag Hjerter Konge 

________________________________  

Torsdag 25. august formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 24. august formiddag Hjerter Konge 

________________________________  


Torsdag 18. august formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 17. august formiddag Hjerter Konge 

________________________________  

Torsdag 11. august formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 10. august formiddag Hjerter Konge 

________________________________ 

 

Torsdag 4. august formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 3. august formiddag Hjerter Konge 

________________________________

Torsdag 21. juli formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 20. juli formiddag Hjerter Konge 

________________________________

T
orsdag 14. juli formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG
Onsdag 13. juli formiddag Hjerter Konge 

________________________________

Torsdag 7. juli formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE ONSDAG

Onsdag 6. juli formiddag Hjerter Konge 

 _______________________________

Torsdag 30. juni formiddag Hjerter Konge

IKKE KVELDSBRIDGE

Onsdag 29. juni formiddag Hjerter Konge 

________________________________

Torsdag 23. juni formiddag Hjerter Konge

Onsdag 22. juni Kveld Hjerter Konge

Onsdag 22. juni formiddag Hjerter Konge 

 ______________________________________________

Lørdag 18. juni HJERTER KONGE OPEN

Torsdag 16. juni formiddag Hjerter Konge

Onsdag 15. juni Kveld Hjerter Konge

Onsdag 15. juni formiddag Hjerter Konge 

________________________________________________


Torsdag 9. juni formiddag Hjerter Kon
ge

Onsdag 8. juni Kveld Hjerter Konge

Onsdag 8. juni formiddag Hjerter Konge 

_____________________________________________

Torsdag 2. juni formiddag Hjerter Kon
ge

Onsdag 1. juni Kveld Hjerter Konge

Onsdag 1. juni formiddag Hjerter Konge 

 _____________________________________________ 

Torsdag 26. mai formiddag Hjerter Konge

Onsdag 25. Mai Åpen kveldsbridge. Kretspoeng 


Onsdag 25. mai formiddag Hjerter Konge

 ______________________________________________

 Torsdag 19. mai formiddag Hjerter Konge

Onsdag 18. Mai Åpen kveldsbridge. Kretspoeng 


Onsdag 18. mai formiddag Hjerter Konge
 

________________________________________________

 Torsdag 12. mai formiddag Hjerter Konge

Onsdag 11. mai FINALER TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 11. mai formiddag Hjerter Konge

_____________________________________

Torsdag 5. mai formiddag Hjerter Konge

Onsdag 4. maiTopBridge BC ÅPEN SPILLEKVELD

Onsdag 4. mai formiddag Hjerter Konge

_______________________________________


Torsdag 28. april formiddag Hjerter Konge

Onsdag 27. april TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 27. april formiddag Hjerter Konge

______________________________________

Lørdag 23. april: HjerterKonges lørdagskos

Torsdag 21. april formiddag Hjerter Konge

Onsdag 20. april TopBridge BC ÅPEN SPILLEKVELD

Onsdag 20. april formiddag Hjerter Konge

_______________________________________


Torsdag 14. april formiddag Hjerter Konge

Onsdag 13. april TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 13. april formiddag Hjerter Konge

______________________________________

Torsdag 7. april formiddag Hjerter Konge

Onsdag 6. april TopBridge BC ÅPEN SPILLEKVELD

Onsdag 6. april formiddag Hjerter Konge

_
_____________________________________


Torsdag 31. mars formiddag Hjerter Konge

Onsdag 30. mars TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 30. mars formiddag Hjerter Konge

______________________________________

Torsdag 17. mars formiddag Hjerter Konge

 

Onsdag 16. mars TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 16. mars formiddag Hjerter Konge

______________________________________

Torsdag 10. mars formiddag Hjerter Konge

Onsdag 9. mars TopBridge BC ÅPEN SPILLEKVELD

Onsdag 9. mars formiddag Hjerter Konge

 

 _____________________________________

Torsdag 3. mars formiddag Hjerter Konge

Onsdag 2. mars TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 2. mars formiddag Hjerter Konge

_______________________________________

Torsdag 25. februar formiddag Hjerter Konge

Onsdag 24. februar TopBridge BC ÅPEN SPILLEKVELD

Onsdag 24. februar formiddag Hjerter Konge

Torsdag 18. februar formiddag Hjerter Konge

Onsdag 17. februar TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 17. februar formiddag Hjerter Konge

Torsdag 11. februar formiddag Hjerter Konge

Onsdag 10. februar TopBridge BC ÅPEN SPILLEKVELD

Onsdag 10. februar formiddag Hjerter Konge

Torsdag 4. februar formiddag Hjerter Konge

Onsdag 3. februar TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 3. februar formiddag Hjerter Konge

Torsdag 28. januar formiddag Hjerter Konge

Onsdag 27. januar TopBridge BC ÅPEN SPILLEKVELD

Onsdag 27. januar formiddag Hjerter Konge

Torsdag 21. januar formiddag Hjerter Konge

Onsdag 20. januar TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 20. januar formiddag Hjerter Konge

Torsdag 14. januar formiddag Hjerter Konge ÅPEN SPILLEKVELD

Onsdag 13. januar TopBridge BC

Onsdag 13. januar formiddag Hjerter Konge


Torsdag 7. januar formiddag Hjerter Konge

Onsdag 6. januar TopBridge BC LAGSERIE

Onsdag 6. januar formiddag Hjerter Konge

 ___________________

Torsdag 17. desember Julebord Hjerter Konge SINGEL

Torsdag 17. desember formiddag Hjerter Konge

Onsdag 16. desember formiddag Hjerter Konge

Tirsdag 15. desember ÅPENT KLUBBMESTERSKAP Hjerter Konge

Mandag 14. desember TopBridge BC

Torsdag 10. desember formiddag Hjerter Konge


Onsdag 9. desember formiddag Hjerter Konge


Mandag 7. desember NBF Oslo Mester


Torsdag 3,  desember formiddag Hjerter Konge


Onsdag 2. desember formiddag Hjerter Konge


Mandag 30. november TopBridge BC

Torsdag 26. november formiddag Hjerter Konge

Onsdag 25. november kveld Hjerter Konge

Onsdag 25. november formiddag Hjerter Konge


Mandag 23. november NBF Oslo Mester

 

Torsdag 19. november formiddag Hjerter Konge

Onsdag 18. november kveld Hjerter Konge

Onsdag 18. november formiddag Hjerter Konge

Mandag 16. november TopBridge BC

Torsdag 12. november formiddag Hjerter Konge

Onsdag 11. november kveld Hjerter Konge

Onsdag 11. november formiddag Hjerter Konge


Mandag 9. oktober NBF Oslo Mester

 

Torsdag 5. november formiddag Hjerter Konge

Onsdag 4. november kveld Hjerter Konge

Onsdag 4. november formiddag Hjerter Konge

Mandag 2. november TopBridge BC

 

Torsdag 29. oktober formiddag Hjerter Konge

Onsdag 28. oktober kveld Hjerter Konge

Onsdag 28. oktober formiddag Hjerter Konge

Mandag 12. oktober NBF Oslo Mester

Torsdag 22. oktober formiddag Hjerter Konge

Onsdag 21. oktober kveld Hjerter Konge

Onsdag 21. oktober formiddag Hjerter Konge

Mandag 20. oktober TopBridge BC


Tirsdag 20. oktober SINGEL

Mandag 19. oktober MALLORCA

Søndag 18. oktober MALLORCA

Lørdag 17. oktober MALLORCA

Fredag 16. oktober MALLORCA


Torsdag 15. oktober formiddag Hjerter Konge

Torsdag 15. oktober MALLORCA (todagers)

Onsdag 14. oktober Kveld Hjerter Konge

O
nsdag 14. oktober MALLORCA (todagers)

 Onsdag 14. oktober formiddag Hjerter Konge

 Mandag 12. oktober NBF Oslo Mester

Mandag 12. oktober MALLORCA

Mandag 12. oktober MALLORCA Singel

___________________________________________________

 Søndag 11. oktober MALLORCA

Lørdag 10. oktober MALLORCA


Fredag 9. oktober MALLORCA


Torsdag 8. oktober MALLORCA


Torsdag 8. oktober formiddag Hjerter Konge

Tordag 8. oktober MALLORCA Singel

 Onsdag 7. oktober kveld Hjerter Konge

Onsdag 7. oktober MALLORCA

Onsdag 7. oktober formiddag Hjerter Konge